piątek, 11 maj 2018 10:55

Uchwała RK o postępowaniu w sprawach ustanawiania Zborów Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Na podstawie art. 42 pkt 4 i 5 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2005 r., z późniejszymi zmianami, Rada Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „Radą Kościoła”, uchwala, co następuje:

Art. 1.

Postanowienia niniejszej uchwały mają na celu realizację kompetencji, o których mowa w art. 12 ust. 2 i 3 oraz w art. 24 ust. 2 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2005 r., z późniejszymi zmianami.

Art. 2.

  1. Zebranie założycielskie Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „Zborem Kościoła”, odbywa się w obecności pełnomocnika Rady Kościoła przedstawiającego zasady funkcjonowania Zboru Kościoła w strukturach prawnych i ramach doktrynalnych Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „Kościołem”.
  2. Członkowie założyciele Zboru Kościoła wyrażają na zebraniu założycielskim:

1)      wolę funkcjonowania Zboru Kościoła w strukturach prawnych (prawo wewnętrzne) i ramach doktrynalnych (wyznanie wiary) Kościoła,

2)      wolę przynależności Zboru Kościoła do konkretnego Okręgu Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „Okręgiem Kościoła”

– poprzez sporządzenie Aktu Założycielskiego, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

  1. Pełnomocnik Rady Kościoła, o którym mowa w ust. 1, sporządza protokół zebrania założycielskiego Zboru Kościoła doręczając go Radzie Kościoła. Odpis protokołu doręcza się Radzie Okręgu Kościoła, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 2.

Art. 3.

  1. Członkowie założyciele Zboru Kościoła zwracają się do Okręgu Kościoła, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 2, z wnioskiem o podjęcie przez jego właściwy organ uchwały w przedmiocie wypowiedzenia się co do woli przynależności Zboru Kościoła do Okręgu Kościoła. Odpis Aktu Założycielskiego stanowi załącznik do wniosku.
  2. Rada Okręgu Kościoła, o którym mowa w art. 2. ust. 2 pkt 2, sporządza opinię o ustanowieniu Zboru Kościoła doręczając ją Radzie Kościoła.
  3. Właściwy organ Okręgu Kościoła, o którym mowa w ust. 1, podejmuje uchwałę, o której mowa w ust. 1, po zapoznaniu się z opinią, o której mowa w ust. 2. Odpis uchwały doręcza się członkom założycielom Zboru Kościoła oraz Radzie Kościoła.

Art. 4.

Nazwa Zboru Kościoła powinna zawierać wyrażenie ”Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów”.

Art. 5.

  1. Rada Kościoła podejmuje uchwałę o ustanowieniu Zboru Kościoła i wpisaniu go do Rejestru Kościelnych Osób Prawnych na wniosek członków założycieli Zboru Kościoła. Akt Założycielski stanowi załącznik do wniosku.
  2. Rozpatrując wniosek, o którym mowa w ust. 1, Rada Kościoła zapoznaje się z opinią i uchwałą, o których mowa odpowiednio w art. 3 ust. 2 i 3.
  3. Negatywne wypowiedzenie się przez właściwy organ Okręgu Kościoła, o którym mowa w art. 3 ust. 1, co do woli przynależności Zboru Kościoła do Okręgu Kościoła stanowi przeszkodę do podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1.
  4. O utworzeniu Zboru Kościoła Rada Kościoła powiadamia niezwłocznie właściwego wojewodę.

Art. 6.

Traci moc uchwała Rady Kościoła z dnia 17 marca 2012 r. o postępowaniu w sprawach zakładania zborów Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-----

Załącznik do uchwały Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2015 r. o postępowaniu w sprawach ustanawiania Zborów Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

My, niżej wskazani – członkowie założyciele Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów ……………………… (nazwa Zboru) w ………………… (siedziba Zboru), zwanego dalej „Zborem Kościoła”, wyrażamy wolę funkcjonowania Zboru Kościoła w strukturach prawnych (prawo wewnętrzne) i ramach doktrynalnych (wyznanie wiary) Kościoła Chrześcijan Baptystów

Czytany 606 razy Ostatnio zmieniany piątek, 11 maj 2018 12:10